ภาพการประมวลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์

ภาพการประมวลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการรู้จำภาพ จัดกลุ่มภาพ สร้างภาพ และประมวลผลภาพ โดยเทคโนโลยีนี้ใช้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ลึกในการเข้าใจและตีความภาพในการรู้จำและจัดกลุ่มภาพ มันมีความสามารถในการระบุและจัดประเภทวัตถุ ใบหน้า ภาพสถานที่ และอื่น ๆ ในภาพ ตัวอย่างเช่น มันสามารถรู้จำใบหน้าของคนหรือสัตว์ในภาพ หรือระบุวัตถุเช่นรถยนต์ อาคาร และอื่น ๆการสร้างภาพเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพใหม่โดยอิงตามคำอธิบายทางข้อความหรือภาพตัวอย่างที่กำหนด นี้ช่วยให้เราสามารถสร้างภาพที่เป็นภาพจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงการประมวลผลภาพเกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือปรับปรุงภาพ อาจเกี่ยวข้องกับงานเช่นเพิ่มความละเอียดของภาพ ลดสัญญาณรบกวน ปรับสมดุลสี และอื่น ๆ

Scroll to Top