A.I.

A.I. ย่อมาจาก "ปัญญาประดิษฐ์" และอ้างถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเป้าหมายในการจำลองความสามารถของมนุษย์ เช่นการเรียนรู้ การแสวงหาเหตุผล และการตัดสินใจ เทคโนโลยีเช่นเครือข่ายประสาทเทียมปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้ขั้นลึก และการประมวลผลภาษาธรรมชาติถูกใช้งานโดยส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหา เช่นการรู้จำรูปแบบ การตัดสินใจ การอัตโนมัติ และการทำนาย

Scroll to Top